Verantwoording

De Stichting Collectieve Gelden Omroepen doet jaarlijks verslag van de activiteiten en geeft rekening en verantwoording aan het College van Toezicht Auteursrechten (http://www.cvta.nl/). Dat gebeurt door middel van een door accountant goedgekeurd jaarverslag. Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) is op grond van de op 15 juli 2003 in werking getreden Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten belast met het toezicht op een aantal collectieve beheersorganisaties. Het College ziet er onder meer op toe dat collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren, en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren. Jaarlijks brengt het College van de door hem verrichte werkzaamheden verslag uit aan de Minister van Veiligheid en Justitie. De Minister zendt dit verslag door aan de Eerste en Tweede Kamer en aan de collectieve beheersorganisaties.

Beheerskosten SCGO

SCGO reserveert van de totale ontvangen gelden een bedrag voor de beheerskosten van SCGO. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor administratie, vertegenwoordiging in de CBO’s, eventueel marktonderzoek en het inschakelen van externe deskundigen op juridisch en financieel gebied. Het jaarverslag van SCGO geeft een verantwoording over deze kosten die niet hoger mogen zijn dan 15% van de inkomsten. SCGO streeft ernaar het percentage van de beheerskosten in geen jaar boven de 10% van de totale inkomsten in dat jaar te laten komen.

Financiën

Klik hier voor de jaarrekeningen van SCGO .

jaarrekening-2015

jaarrekening-2016

jaarrekening-2017

jaarrekening-2018

jaarrekening-2019

jaarrekening-2020

jaarrekening-2021

jaarrekening 2022