Klachten

1. Klachten over de uitvoering en/of hoogte van de uitkering kunnen worden ingediend bij het bestuur van SCGO.
2. Indien u een klacht heeft over SCGO en/of de door haar verrichte (administratieve) werkzaamheden, dan kunt u een brief sturen aan:

SCGO
Aerdenhoutsduinweg 1
2111 AN Aerdenhout

Of per e-mail aan: info@scgo.info.

In de brief of e-mail dient u minimaal de volgende gegevens te vermelden:

– uw naam en adresgegevens;
– een duidelijke omschrijving van uw klacht;
– eventuele stukken waarmee u uw klacht kunt onderbouwen;
– indien een klacht (mede) betrekking heeft op een derde, de NAW-gegevens van die derde.

  1. De klager wordt door het bestuur ten minste één keer in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk op de klacht te reageren, en zal een schriftelijk verslag van de behandeling van de klacht ontvangen. Het bestuur kan besluiten getuigen en deskundigen te horen. De klacht wordt beoordeeld naar Nederlands recht en het bestuur is vrij in haar bewijswaardering, beslist bij meerderheid van stemmen, dient haar uitspraak naar behoren te motiveren en vermeldt tenminste de feiten en bewijsstukken. Indien de klacht (gedeeltelijk) ongegrond wordt verklaard, kan het bestuur beslissen dat klager (een deel van) de kosten van de behandeling van de klacht moet betalen.
  2. SCGO stuurt u na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. SCGO streeft ernaar om uw klacht binnen een maand af te handelen.

De uitbetaling

Stichtingen de Thuiskopie en Leenrecht keren gelden aan aangeslotenen zoals SCGO op onregelmatige tijden gedurende het jaar uit. SCGO stelt zich ten doel om uiterlijk zes weken nadat de gelden ontvangen zijn tot individuele uitkering over te gaan.